Vanuit de kennis van de problematiek van NAH heeft onze organisatie een eigen toonaangevende visie uitgewerkt om deze missie te kunnen nastreven. Ze stelt ten aanzien van onze doelgroep volgende doelstellingen voorop:

Inclusie in de maatschappij

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel worden ondersteund in het opnemen van hun plaats in de maatschappij: participatie en re-integratie in de maatschappij zijn wezenlijk om tot volwaardig burgerschap te komen. Daarenboven is het net zo cruciaal om de maatschappij te leren includeren: het streven naar een samenleving waarin personen met een handicap als volwaardig aanzien worden is een noodzakelijke voorwaarde om tot een volwaardige inclusie te komen.

Netwerkbegeleiding +  het bevorderen van sociale contacten

Niet alleen de cliënt werd zwaar getroffen door het hersenletsel, ook zijn familie en netwerk lijdt. Vandaar dat ook zij onze zorg, begeleiding en respect verdienen. Onze familie- en netwerkbegeleiding heeft enerzijds als doel de draaglast van de families te verminderen en het haalbaar te maken of te houden dat ofwel hun familielid met een NAH thuis verblijft ofwel zelfstandig kan wonen. Daarnaast trachten we, zowel voor de cliënten zelf als voor hun familie of netwerk de sociale contacten bevorderen, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komen.

Anderzijds beogen we het verhogen van de draagkracht van de families en het netwerk door counseling en door psycho-educatie.

Aanpak afgestemd op de specificiteit van de doelgroep én op de opgebouwde ‘know how’/ expertise.

Vertrekken vanuit het oogpunt van de persoon met een niet-aangeboren hersenletsel is essentieel. De specificiteit én complexiteit van deze doelgroep is onmiskenbaar. Niet alleen worden de cliënten met een variëteit aan beperkingen geconfronteerd, maar ook met een breuklijn tussen het leven vóór en het leven nà het hersenletsel. Onze organisatie heeft hier de voorbije 20 jaar een unieke expertise en knowhow in opgebouwd. Deze willen wij blijven ontwikkelen in de toekomst, om de personen met een NAH nóg beter en innoverend te kunnen ondersteunen in alle levensdomeinen.

De gehele zorgverlening vertrekt vanuit de volgende

kernwaarden:

Verbondenheid

Verbondenheid is wat een mens ‘mens’ maakt. De zorgverlening is gekenmerkt door een grond van vertrouwen, echtheid en door een open, eerlijke en aangepaste communicatie. Samenwerking met verschillende partijen, maar ook verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit naar elkaar toe leiden tot een harmonieuze samenleving (binnen de organisatie, maar ook daarbuiten).

Kwaliteitsvolle zorg en deskundigheid

Kwaliteitsvolle zorg, gebaseerd op deskundigheid en expertise, is essentieel om tot volwaardig burgerschap te komen. Innovatie en creativiteit zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Authenticiteit en integriteit

Onontbeerlijk is enerzijds het respect voor de eigenheid van de cliënt, zonder hem te discrimineren op vlak van sociale status, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke, godsdienstige of ideologische overtuiging, mentaal niveau, gedrag of attitudes. Anderzijds is er ook het respect voor de problematiek van NAH met de daaraan gekoppelde stoornissen, handicaps en beperkingen én evenzeer met respect voor de resterende mogelijkheden en gericht op een maximale zelfontplooiing.

Veiligheid en stabiliteit

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben nood aan geborgenheid, betrokkenheid en vertrouwen. Om dit te bekomen is duurzaamheid, duidelijkheid, ordelijkheid en structuur essentieel in de zorgverlening.

Autonomie

Het volledige zorgverleningsconcept vertrekt vanuit de autonomie, de zelfstandigheid van de cliënt. Het (leren) zelf opnemen van zijn verantwoordelijkheid en het streven naar een maximale onafhankelijkheid zijn de kern van de ondersteuning.

Cliëntgerichtheid

De cliënt staat centraal. Empathie, flexibiliteit, geduld en hulpvaardigheid zijn vanzelfsprekend in de zorgverlening.