Wat maakt Eindelijk zo bijzonder?

Doelgroep

Voor wie kan Eindelijk iets betekenen?

Missie - visie

Zelfredzaamheid voor personen met een NAH 

Historiek

Onze oorsprong ligt bij onze cliënten

en families, lees hier het ontstaan…

Medewerkers

Leer ons gemotiveerd

interdisciplinair team kennen

Doelgroep

Vertrekpunt is de problematiek van personen met een NAH

Wij bieden ondersteuning aan volwassenen (18-65 jaar) met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Dit hersenletsel kan veroorzaakt zijn door een (verkeers)ongeval, een cerebrovasculaire aandoening (bloeding, embolie, trombose), een hersentumor, een –infectie, een intoxicatie, een langdurig zuurstoftekort,…

Een persoon met NAH ervaart een plotse breuk tussen het leven VOOR en NA het hersenletsel en wordt geconfronteerd met tal van handicaps en beperkingen. De gevolgen van een hersenletsel zijn zeer complex en manifesteren zich op verschillende gebieden.

Niet alleen is er een grote weerslag op het alledaagse leven van de persoon zelf, maar ook op de familie en het sociale netwerk.

Eindelijk heeft een holistische visie, we bekijken de persoon met een NAH in zijn totaliteit. We gebruiken de mogelijkheden om de beperkingen te verminderen, allemaal vraaggestuurd van de cliënt uit.

We stellen naast de voor iedereen zichtbare motorische beperkingen (spasticiteit, halfzijdige verlamming, tetraplegie, ataxie,…) ook talrijke neuropsychologische deficiten vast.

Deze neuropsychologische uitvallen zijn zeer complex en kunnen zich manifesteren op verschillende gebieden zoals de waarneming, de aandacht en het geheugen, de initiatiefname, de planning en de organisatie, de oriëntatie in tijd en ruimte, de praxie, de taal, de spraak en de communicatie, het gedrag, de emoties en de persoonlijkheid. Vaak doet zich ook epilepsie voor.

Het de complexiteit aan beperkingen die de persoon met een NAH doen disfunctioneren in het dagelijks leven (bv. geheugenproblematiek, doolgedrag, ontremming, gebrek aan initiatiefname, gebrek aan ziekte-inzicht, …).

Deze beperkingen hebben voor de personen met een NAH vaak het abrupt verlies van een aantal rollen voor gevolg: zij kunnen niet meer fungeren in het onderwijs- of in het professioneel milieu; soms is het zelfs niet meer mogelijk om hun rol als partner of als ouder terug adequaat op te nemen.

Na de eerste intensieve medische zorgen en de postacute revalidatie verblijven deze personen dan ook vaak thuis. Ze raken sociaal geïsoleerd. Bovendien verliezen personen met een NAH door het gebrek aan arbeid of aan zinvolle bezigheden, vaak elk gevoel aan eigenwaarde. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfrealisatie en kennen zelden een succesbeleving.

De opvang van en de continue zorg voor personen met een NAH is zeer belastend voor het thuismilieu. Om het verblijf thuis voor de mantelzorg haalbaar / draagbaar te maken is de organisatie van dagopvang voor personen met een NAH noodzakelijk. Daarnaast bieden wij ook de kans aan de personen met een niet-aangeboren hersenletsel om een eigen thuis te bouwen, binnen de veiligheid en de aangepaste accommodatie van ’t Eigennest. Cliënten kunnen op deze manier hun vleugels spreiden en opnieuw deelnemen aan de maatschappij vanuit een eigen plek, een eigen nest, waar de nodige ondersteuning geboden wordt.

Gezien de complexe motorische en neuropsychologische problematiek moet zowel de dagbesteding van personen met een NAH als het wonen therapeutisch begeleid worden. Deze therapeutische begeleiding bestaat er in om de voorwaarden te scheppen waarbij de persoon met een NAH toch zelf activiteiten kan uitvoeren, waartoe hij anders zelfstandig niet in staat is.

Missie en visie

 • De missie van NAH Eindelijk is het bevorderen van de zelfredzaamheid van personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Zij staan als volwaardige personen in de maatschappij, waarbij regie van eigen leven en autonomie, psychosociaal en fysiek welzijn en inclusie in de maatschappij essentieel zijn.
 

Wij willen dit doen via een traject op maat.

Elke cliënt met een NAH is anders, heeft andere noden en doelstellingen. Wij bieden elke cliënt een individueel traject op maat aan. Samen worden noden en doelstellingen in kaart gebracht, en wordt samen bekeken hoe we hier naartoe kunnen werken. Door het doelgericht werken, is het aanbod zeer gevarieerd, gebaseerd op de verschillende aspecten van zelfredzaamheid, en kan dit flexibel ingezet worden in functie van de noden en doelen van de cliënt zelf.

Er wordt ingezet op de vier domeinen van zelfredzaamheid:

 1. Regie van eigen leven: maken zelf hun levenskeuzes, voorzien in een kwaliteitsvol bestaan
 2. Psychosociaal en fysiek welzijn: Mentaal welzijn, cognitieve en sociale vaardigheden, aanvaarding van hun hersenletsel van zichzelf, zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfontplooiin
 3. Autonomie: het zelf opnemen van zijn verantwoordelijkheid, het opnemen van alledaagse activiteiten, het streven naar een maximale zelfredzaamheid
 4. Inclusie in de maatschappij: zij nemen een volwaardige rol op in de maatschappij
 

De gehele zorgverlening vertrekt vanuit de volgende kernwaarden:

 1. Betrokkenheid

Verbondenheid is wat een mens ‘mens’ maakt. De zorgverlening is gekenmerkt door een grond van vertrouwen en integriteit en wordt door een open, eerlijke en aangepaste communicatie opgebouwd. Verdraagzaamheid en solidariteit naar elkaar toe leiden tot een harmonieuze samenleving (binnen de organisatie, maar ook daarbuiten)

 1. Kwaliteitsvolle zorg en expertise

Kwaliteitsvolle zorg, gebaseerd op deskundigheid en expertise in de doelgroep niet-aangeboren hersenletsels, is essentieel om tot zelfredzaamheid te komen. Deze expertise wordt op verschillende domeinen uitgebouwd door de organisatie, bij medewerkers maar ook doorgetrokken naar cliënten en hun netwerk. Ook zij bevatten belangrijke ervaringsexpertise die een mooie aanvulling biedt aan de expertise van de medewerkers. Het sensibiliseren en het delen van expertise binnen en buiten de organisatie leidt tot een groter bereik van personen met een NAH en het bereiken van zelfredzaamheid, ook buiten onze organisatie.

 1. Innovatie

De medische wereld staat niet stil. Telkens weer worden nieuwe concepten, methodieken,… onderzocht om revalidatie van hersenletsels te bewerkstelligen. Wij willen als voorziening hier mee het voortouw nemen. Door innoverende projecten, ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek willen wij onze bijdrage leveren.

 1. Evenwaardigheid

Onontbeerlijk is enerzijds het respect voor de eigenheid van de cliënt, zonder hem te discrimineren op vlak van sociale status, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke, godsdienstige of ideologische overtuiging, mentaal niveau, gedrag of attitudes. Anderzijds is er ook het respect voor de problematiek van NAH met de daaraan gekoppelde stoornissen, handicaps en beperkingen én evenzeer met respect voor de resterende mogelijkheden en gericht op een maximale zelfontplooiing. Elke cliënt, medewerker,… zijn evenwaardig aan elkaar.

 1. Samenspraak

Het vierluik van cliënt, zijn netwerk, medewerkers en organisatie werkt nauw samen om de cliënt tot zelfredzaamheid te brengen. Daarnaast worden ook alle partijen betrokken bij de opbouw van de organisatie, omdat het perspectief van alle stakeholders belangrijk is om de missie van de organisatie na te streven.

 1. Kleinschaligheid

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben nood aan geborgenheid en vertrouwen. Om dit te bekomen is duurzaamheid, duidelijkheid, ordelijkheid en structuur essentieel in de zorgverlening. Kleinschaligheid en een familiale sfeer is daarom zeer belangrijk in onze organisatie zodat cliënten zich veilig willen voelen een stabiele omgeving krijgen.

Kwaliteit

 
Maak kennis met TRANSPARANT, de richtwijzer voor Kwaliteit (kwaliteitshandboek) bij vzw Eindelijk, projecten NAH. Transparant staat voor een open en eerlijke communicatie omtrent het garanderen van Kwaliteit binnen vzw Eindelijk, projecten NAH.

 

Historiek

De stichtster van de vzw Eindelijk en van het therapeutisch dagcentrum Eindelijk is mevr. Nelly Doms, moeder van Toon die op 11-jarige leeftijd slachtoffer werd van een verkeersongeluk en zware hersenletsel opliep.

Na zijn schoolloopbaan in het bijzonder onderwijs type 4 bleek nergens een aangepaste en gespecialiseerde dagopvang te bestaan voor personen met NAH. Door zijn ernstige neurocognitieve en neuromotorische handicaps en beperkingen hoorde Toon niet thuis in een dagcentrum voor mentaal gehandicapten, noch in een dagcentrum voor motorische gehandicapten, noch in de psychiatrie.

In samenwerking met de Comavereniging werd heel wat lobbywerk verricht bij de bevoegde overheden. In 1999 erkende het VFSIPH (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap) NAH als prioritaire doelgroep. In 1997 werd eerst de vzw Eindelijk opgericht en daarna werden in april 2000, op vraag van het VFSIPH, de twee plaatselijke initiatieven, met name Eindelijk en Avalon, gebundeld onder de vzw Koepel Eindelijk / Avalon. In de loop van 2000 kreeg deze vzw een vergunning en vanaf 1 december 2000 een erkenning voor het Therapeutisch dagcentrum Eindelijk.

Eindelijk

Enerzijds drukt de naam EINDELIJK de vervulling van een verzuchting uit: eindelijk wordt de doelgroep van personen met een NAH (h)erkend, eindelijk bestaan er opvangmogelijkheden voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, eindelijk bestaat het Therapeutisch dagcentrum Eindelijk.

Anderzijds staat het ei symbool voor nieuw leven. De persoon met een NAH start na zijn trauma een nieuw, een ander leven dan voorheen. Hij komt na weken of maanden uit de coma, hij komt uit de beslotenheid van het ei en begint aan een nieuw leven waarbij hij alles opnieuw moet verkennen, met handicaps en beperkingen. Maar een kuiken moet groeien, ontwikkelen naar een volwaardige haan of hen. Het kuiken drukt dus de groei- en ontwikkelingskansen van de persoon met een NAH uit. En dát duidt de missie van ons Therapeutisch dagcentrum: wij moeten de persoonlijke groei van onze cliënten stimuleren en met hen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nastreven.

’t Eigennest

De naam ’t Eigennest drukt het verlangen naar een eigen stek uit: personen met een niet-aangeboren hersenletsel wonen vaak in bij mantelzorgers of in een voorziening waarin ze een eigen kamer hebben. Zij willen echter (opnieuw) op eigen benen staan, zelf het leven in handen nemen en een volwaardige eigen woonst hebben. ’t Eigennest staat voor ruime volwaardige zorgflats, waar de nodige infrastructuur, hulpmiddelen, domotica en ondersteuning voorhanden is om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

De naam ’t Eigennest is nauw verbonden met de symboliek van het ‘ei’ dat Eindelijk in zich draagt. ’t Eigennest geeft de cliënten opnieuw perspectieven én mogelijkheden naar zelfontplooiing.

Fusie met Blijdorp vzw

De continue veranderingen in het zorglandschap, de besparingsronden die elkaar afwisselen en de steeds groter wordende druk op kleine organisaties, zoals Eindelijk, maken efficiëntie en expertise op alle domeinen van het bedrijfsleven essentieel om te overleven.

In 2022 neemt Eindelijk daarom een volgende stap in haar traject om haar missie en visie ook in de toekomst te kunnen blijven nastreven. Eindelijk zal vanaf 1 januari in een fusieverhaal stappen met Blijdorp vzw.

De fusie met Blijdorp vzw wordt in zeer nauwe samenwerking en met een open blik van wederzijds respect en vertrouwen uitgewerkt. De autonomie van Eindelijk staat hoog aangeschreven in dit verhaal en wordt tot op heden echt gerespecteerd. De doelstellingen die beide organisaties vooropstellen met de fusie zijn de volgende:

 • Bundelen van onze innovatiekracht
 • Verbreden van onze doelgroepen
 • Regionaal versterken
 • Extra uitdagen van medewerkers

Medewerkers

Een nieuwe collega in Eindelijk? Top! Heb je een hart voor mensen met een beperking en wil je deze personen mee helpen ontwikkelen en hen tot zelfontplooiing laten komen? Het kan!  

Onze organisatie is zeer visiegericht opgericht en wordt als innovatieve arbeidsorganisatie ingericht. Daarom is het essentieel dat onze medewerkers achter onze missie en visie staan. Zij zijn immers het hart van Eindelijk, waar zelfredzaamheid bij onze cliënten in alles nagestreefd wordt. Er wordt ondersteuning geboden aan onze cliënten, op maat, waar nodig en we streven mét onze cliënten naar een eigen plek in de maatschappij. Betrokkenheid van en samenspraak met de cliënt en het netwerk is hierin essentieel. Van hieruit wordt er gewerkt naar individuele momenten met de cliënt of groepstherapieën en –activiteiten om bepaalde doelen na te streven.

We zijn op zoek naar gemotiveerde en bevlogen medewerkers die zich goed voelen binnen de voorziening en voldoening halen uit hun job. We zijn ervan overtuigd dat als werknemers zich snel opgenomen voelen in de groep, voldoende uitleg krijgen over de werking en voldoende ondersteuning krijgen vanuit het team én de organisatie, verhoogt het psychosociaal welzijn sterk.

We zoeken gedurende het volledige traject naar ontwikkelings- en ontplooiingskansen voor medewerkers. Uiteraard vinden we het belangrijk dat een werknemer zijn/haar expertise kan delen met de organisatie en het team en dat hij/zij telkens uitdaging kan blijven vinden binnen de job. Er worden jaarlijks opleidingsmomenten georganiseerd: een evaluatiedag, meeleerdag, extra VTO’s (vorming, training en opleiding), zowel intern als extern, om vaardigheden en kennis te verbreden.

Voor onze sollicitatiegesprekken doen we beroep op onze koepelorganisatie Blijdorp.  U kan steeds terecht op https://blijdorp.be/werken-bij-ons voor de openstaande vacatures of voor spontane sollicitaties.