Wat maakt Eindelijk zo bijzonder?

Doelgroep

Voor wie kan Eindelijk iets betekenen?

Medewerkers

Leer ons gemotiveerd

transdisciplinair team kennen

Historiek

Onze oorsprong ligt bij onze cliënten

en families, lees hier het ontstaan

Missie - visie

Onze cliënt staat altijd centraal,

Hier is onze drijfveer voor hen.

Doelgroep

Vertrekpunt is de problematiek van personen met een NAH

Wij bieden ondersteuning aan volwassenen (18-65 jaar) met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Dit hersenletsel kan veroorzaakt zijn door een (verkeers)ongeval, een cerebrovasculaire aandoening (bloeding, embolie, trombose), een hersentumor, een –infectie, een intoxicatie, een langdurig zuurstoftekort,…

Een persoon met NAH ervaart een plotse breuk tussen het leven VOOR en NA het hersenletsel en wordt geconfronteerd met tal van handicaps en beperkingen. De gevolgen van een hersenletsel zijn zeer complex en manifesteren zich op verschillende gebieden.

Niet alleen is er een grote weerslag op het alledaagse leven van de persoon zelf, maar ook op de familie en het sociale netwerk.

Eindelijk heeft een holistische visie, we bekijken de persoon met een NAH in zijn totaliteit. We gebruiken de mogelijkheden om de beperkingen te verminderen, allemaal vraaggestuurd van de cliënt uit.

We stellen naast de voor iedereen zichtbare motorische beperkingen (spasticiteit, halfzijdige verlamming, tetraplegie, ataxie,…) ook talrijke neuropsychologische deficiten vast.

Deze neuropsychologische uitvallen zijn zeer complex en kunnen zich manifesteren op verschillende gebieden zoals de waarneming, de aandacht en het geheugen, de initiatiefname, de planning en de organisatie, de oriëntatie in tijd en ruimte, de praxie, de taal, de spraak en de communicatie, het gedrag, de emoties en de persoonlijkheid. Vaak doet zich ook epilepsie voor.

Het de complexiteit aan beperkingen die de persoon met een NAH doen disfunctioneren in het dagelijks leven (bv. geheugenproblematiek, doolgedrag, ontremming, gebrek aan initiatiefname, gebrek aan ziekte-inzicht, …).

Deze beperkingen hebben voor de personen met een NAH vaak het abrupt verlies van een aantal rollen voor gevolg: zij kunnen niet meer fungeren in het onderwijs- of in het professioneel milieu; soms is het zelfs niet meer mogelijk om hun rol als partner of als ouder terug adequaat op te nemen.

Na de eerste intensieve medische zorgen en de postacute revalidatie verblijven deze personen dan ook vaak thuis. Ze raken sociaal geïsoleerd. Bovendien verliezen personen met een NAH door het gebrek aan arbeid of aan zinvolle bezigheden, vaak elk gevoel aan eigenwaarde. Zij hebben nauwelijks mogelijkheden tot zelfrealisatie en kennen zelden een succesbeleving.

De opvang van en de continue zorg voor personen met een NAH is zeer belastend voor het thuismilieu. Om het verblijf thuis voor de mantelzorg haalbaar / draagbaar te maken is de organisatie van dagopvang voor personen met een NAH noodzakelijk. Daarnaast bieden wij ook de kans aan de personen met een niet-aangeboren hersenletsel om een eigen thuis te bouwen, binnen de veiligheid en de aangepaste accommodatie van ’t Eigennest. Cliënten kunnen op deze manier hun vleugels spreiden en opnieuw deelnemen aan de maatschappij vanuit een eigen plek, een eigen nest, waar de nodige ondersteuning geboden wordt.

Gezien de complexe motorische en neuropsychologische problematiek moet zowel de dagbesteding van personen met een NAH als het wonen therapeutisch begeleid worden. Deze therapeutische begeleiding bestaat er in om de voorwaarden te scheppen waarbij de persoon met een NAH toch zelf activiteiten kan uitvoeren, waartoe hij anders zelfstandig niet in staat is.

Medewerkers

Pagina in aanbouw

Historiek

De stichtster van de vzw Eindelijk en van het therapeutisch dagcentrum Eindelijk is mevr. Nelly Doms, moeder van Toon die op 11-jarige leeftijd slachtoffer werd van een verkeersongeluk en zware hersenletsel opliep.

Na zijn schoolloopbaan in het bijzonder onderwijs type 4 bleek nergens een aangepaste en gespecialiseerde dagopvang te bestaan voor personen met NAH. Door zijn ernstige neurocognitieve en neuromotorische handicaps en beperkingen hoorde Toon niet thuis in een dagcentrum voor mentaal gehandicapten, noch in een dagcentrum voor motorische gehandicapten, noch in de psychiatrie.

In samenwerking met de Comavereniging werd heel wat lobbywerk verricht bij de bevoegde overheden. In 1999 erkende het VFSIPH (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap) NAH als prioritaire doelgroep. In 1997 werd eerst de vzw Eindelijk opgericht en daarna werden in april 2000, op vraag van het VFSIPH, de twee plaatselijke initiatieven, met name Eindelijk en Avalon, gebundeld onder de vzw Koepel Eindelijk / Avalon. In de loop van 2000 kreeg deze vzw een vergunning en vanaf 1 december 2000 een erkenning voor het Therapeutisch dagcentrum Eindelijk.

Eindelijk

Enerzijds drukt de naam EINDELIJK de vervulling van een verzuchting uit: eindelijk wordt de doelgroep van personen met een NAH (h)erkend, eindelijk bestaan er opvangmogelijkheden voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, eindelijk bestaat het Therapeutisch dagcentrum Eindelijk.

Anderzijds staat het ei symbool voor nieuw leven. De persoon met een NAH start na zijn trauma een nieuw, een ander leven dan voorheen. Hij komt na weken of maanden uit de coma, hij komt uit de beslotenheid van het ei en begint aan een nieuw leven waarbij hij alles opnieuw moet verkennen, met handicaps en beperkingen. Maar een kuiken moet groeien, ontwikkelen naar een volwaardige haan of hen. Het kuiken drukt dus de groei- en ontwikkelingskansen van de persoon met een NAH uit. En dát duidt de missie van ons Therapeutisch dagcentrum: wij moeten de persoonlijke groei van onze cliënten stimuleren en met hen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven nastreven.

’t Eigennest

De naam ’t Eigennest drukt het verlangen naar een eigen stek uit: personen met een niet-aangeboren hersenletsel wonen vaak in bij mantelzorgers of in een voorziening waarin ze een eigen kamer hebben. Zij willen echter (opnieuw) op eigen benen staan, zelf het leven in handen nemen en een volwaardige eigen woonst hebben. ’t Eigennest staat voor ruime volwaardige zorgflats, waar de nodige infrastructuur, hulpmiddelen, domotica en ondersteuning voorhanden is om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten wonen.

De naam ’t Eigennest is nauw verbonden met de symboliek van het ‘ei’ dat Eindelijk in zich draagt. ’t Eigennest geeft de cliënten opnieuw perspectieven én mogelijkheden naar zelfontplooiing.

Missie en visie

Vanuit de kennis van de problematiek van NAH heeft onze organisatie een eigen toonaangevende visie uitgewerkt om deze missie te kunnen nastreven. Ze stelt ten aanzien van onze doelgroep volgende doelstellingen voorop:

Inclusie in de maatschappij

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel worden ondersteund in het opnemen van hun plaats in de maatschappij: participatie en re-integratie in de maatschappij zijn wezenlijk om tot volwaardig burgerschap te komen. Daarenboven is het net zo cruciaal om de maatschappij te leren includeren: het streven naar een samenleving waarin personen met een handicap als volwaardig aanzien worden is een noodzakelijke voorwaarde om tot een volwaardige inclusie te komen.

Netwerkbegeleiding +  het bevorderen van sociale contacten

Niet alleen de cliënt werd zwaar getroffen door het hersenletsel, ook zijn familie en netwerk lijdt. Vandaar dat ook zij onze zorg, begeleiding en respect verdienen. Onze familie- en netwerkbegeleiding heeft enerzijds als doel de draaglast van de families te verminderen en het haalbaar te maken of te houden dat ofwel hun familielid met een NAH thuis verblijft ofwel zelfstandig kan wonen. Daarnaast trachten we, zowel voor de cliënten zelf als voor hun familie of netwerk de sociale contacten bevorderen, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komen.

Anderzijds beogen we het verhogen van de draagkracht van de families en het netwerk door counseling en door psycho-educatie.

Aanpak afgestemd op de specificiteit van de doelgroep én op de opgebouwde ‘know how’/ expertise.

Vertrekken vanuit het oogpunt van de persoon met een niet-aangeboren hersenletsel is essentieel. De specificiteit én complexiteit van deze doelgroep is onmiskenbaar. Niet alleen worden de cliënten met een variëteit aan beperkingen geconfronteerd, maar ook met een breuklijn tussen het leven vóór en het leven nà het hersenletsel. Onze organisatie heeft hier de voorbije 20 jaar een unieke expertise en knowhow in opgebouwd. Deze willen wij blijven ontwikkelen in de toekomst, om de personen met een NAH nóg beter en innoverend te kunnen ondersteunen in alle levensdomeinen.

De gehele zorgverlening vertrekt vanuit de volgende

kernwaarden:

Verbondenheid

Verbondenheid is wat een mens ‘mens’ maakt. De zorgverlening is gekenmerkt door een grond van vertrouwen, echtheid en door een open, eerlijke en aangepaste communicatie. Samenwerking met verschillende partijen, maar ook verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit naar elkaar toe leiden tot een harmonieuze samenleving (binnen de organisatie, maar ook daarbuiten).

Kwaliteitsvolle zorg en deskundigheid

Kwaliteitsvolle zorg, gebaseerd op deskundigheid en expertise, is essentieel om tot volwaardig burgerschap te komen. Innovatie en creativiteit zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.

Authenticiteit en integriteit

Onontbeerlijk is enerzijds het respect voor de eigenheid van de cliënt, zonder hem te discrimineren op vlak van sociale status, etnische afkomst, seksuele geaardheid, politieke, godsdienstige of ideologische overtuiging, mentaal niveau, gedrag of attitudes. Anderzijds is er ook het respect voor de problematiek van NAH met de daaraan gekoppelde stoornissen, handicaps en beperkingen én evenzeer met respect voor de resterende mogelijkheden en gericht op een maximale zelfontplooiing.

Veiligheid en stabiliteit

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben nood aan geborgenheid, betrokkenheid en vertrouwen. Om dit te bekomen is duurzaamheid, duidelijkheid, ordelijkheid en structuur essentieel in de zorgverlening.

Autonomie

Het volledige zorgverleningsconcept vertrekt vanuit de autonomie, de zelfstandigheid van de cliënt. Het (leren) zelf opnemen van zijn verantwoordelijkheid en het streven naar een maximale onafhankelijkheid zijn de kern van de ondersteuning.

Cliëntgerichtheid

De cliënt staat centraal. Empathie, flexibiliteit, geduld en hulpvaardigheid zijn vanzelfsprekend in de zorgverlening.